ข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
บุคลากร

ประวัติอำเภอ

ที่ตั้งและอาณาเขต
วิสัยทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
    ข้อมูลเกี่ยวกับตำบล
ตำบลสำราญ
ตำบลสำราญใต้
ตำบลคำสร้างเที่ยง
ตำบลหนองช้าง
     จุดสาธิตและดูงาน

การรแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

      แปรรูปจากปลา

     

      

     ข้อมูลการเกษตร

      ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

      ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

      รายงานสภาพการทำนา

      รายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง

      ระบบรายงาน  
ศูนย์บริการฯ ( ศ02 )
วิสาหกิจชุมชน
สายใยรักแห่งครอบครัว
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร

สถาบันเกษตรกร

ปฏิทินปฎิบัติงาน
     ระบบสารสนเทศ
ระบบอินทราเน็ต
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กองการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัย์
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการข้าว
   สำนักงานเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด
สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย
สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี
สำนักงานเกษรอำเภอนามน
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู
สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน
สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย
                สาระน่ารู้
 -  ค้นหาเบอร์โทรฯ
 -  ดิกชั่นแนรี่ออนไลน์
 -  ค้นรหัสไปรษณีย์
 


<<< สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับ >>>


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563

 

 

>>>> ข่าวศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร <<<<


1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวทั้งหมด>>>

 


Copyright   All rights reserved
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์หมายเลข 043-4818256