head
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง
สนใจติดต่อ
คุณประกอบ ปัญจิต โทร. 085-7399739

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
บ้านหนองแสง

น้ำพริกนรกปลาแห้ง น้ำปลาร้าสูตรน้ำยำ
ปลาซิวแก้วทรงเครื่อง ส้มปลาน้อย
สนใจติดต่อ
คุณจริยา มุขรักษ์ โทร. 087-2358732

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
บ้านคำเขื่อนแก้วเหนือ

ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์

น้ำปลาร้า

น้ำพริกสมุนไพรปลาส้ม ปลาแดดเดียว
สนใจติดต่อ
คุณแสงจันทร์ แสนจันทร์์ โทร. 063-8146484
ทำเนียบคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ พ.ศ. 2565
 
คุณประกอบ ปัญจิต
ประธานกรรมการ
 
คุณลำไย ฆารภูมี
รองประธานกรรมการ
 
คุณแสงจันทร์ แสนจันทร์
รองประธานกรรมการ
 
คุณทองแดง ติชาวัน
กรรมการ
คุณวรกมล แดนกมล
กรรมการ
 
คุณอุไรวรรณ ต่อตัน
กรรมการ
 
คุณคำไผ่ เจริญเขตร์
กรรมการ
 
คุณบุญมี วิกล
กรรมการ
 
คุณวราภรณ์ สารกรณ์
เหรัญญิก
 
คุณพิษสมัย ศรีวันคำ
ประชาสัมพันธฺ์
คุณจริยา มุขรักษ์
เลขานุการ
ประกาศอำเภอสามชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับตำบล พ.ศ. 2565
 
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าฆนน้อยนาไร่เดียว

 

สนใจติดต่อ
คุณพิษสมัย ศรีวันคำ โทร. 0651092895
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านหนองแซง หมู่ 9
สนใจติดต่อ
คุณลำไย ฆารภูมี โทร.
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดานเม็ก
พริกขี้หนูสด/แห้ง
ไม้กวาดดอกหญ้า
สนใจติดต่อ
คุณพรทิพย์ ม่วงศรี โทร. 080-0614851
 
 
 
 
    กลับหน้าหลัก  

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd