head
 
 
 
 
 
เมืองกาฬสินธุ์ คำม่วง
นามน ท่าคันโท
กมลาไสย หนองกุงศรี
ร่องคำ สมเด็จ
กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง
เขาวง สามชัย
ยางตลาด นาคู
ห้วยเม็ก ดอนจาน
สหัสขันธ์ ฆ้องชัย

 

 

 

 

   
   
   
   
 
ชนิดพืช ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
มันสำปะหลัง
อ้อยโรงงาน สอน. สอน. สอน.
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทุเรียน
 
รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
ครัวเรือนเกษตรกร      
ผู้ปลูกข้าวนาปี      
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง      
ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน      
ผู้ปลูกยางพารา      
 

 

 

 

 

 
 

นางสาวรัชนี  กุลศรี
เกษตรอำเภอสามชัย

 
 

 

 

       
       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd