head
 
 
 
 
 

ข้าวนาปี

  พื้นที่เพาะปลูก  30,821 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 350 กก./ไร่

 
 

อ้อยโรงงาน

  พื้นที่เพาะปลูก   ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย ตัน/ไร่
ตำบลมีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุด ได้แก่ ตำบลสำราญ
 
 
 

มันสำปะหลัง

  พื้นที่เพาะปลูก  15,659 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 3.4 ตัน/ไร่
ตำบลมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด ได้แก่ ตำบลสำราญใต้
 
 
 

ยางพารา

  พื้นที่เพาะปลูก  8,520 ไร่
ผลผลิตยางก้อนถ้วย
 
 
 

ปาล์มน้ำมัน

  พื้นที่เพาะปลูก  254 ไร่
ปลูกมากในพื้นที่ตำบลสำราญ
 
 

 

 

 
 

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

ปลูกมากในพื้นที่ตำบลสำราญ

 
 
 

พุทรา

 ปลูกมากในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3 และ 5 ตำบลหนองช้าง
 
 
 

พริกขี้หนู

ปลูกในพื้นที่บ้านดารเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ

 
 
 

ทุเรียน/สละ


ปลูกในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ

 
 
 

อินทผลัม


ปลูกในพื้นที่ตำบลสำราญ

 
 
 

มะเชือเทศโรงงาน


ปลูกในพื้นที่ตำบลสำราญใต้

 

 

     

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd