คำขวัญ...ลำพันชาดล้ำค่า แพรวาขึ้นชื่อ เลื่องลือลำปาว ตำนานยาวสันถ้วยแตก แมกไม้ภูพาน ผักหวานด่านเม็ก  
ประวัติอำเภอสามชัย

ประวัติอำเภอสามชัย

เดิมขึ้นการปกครองกับอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อทางราชการเห็นว่า อำเภอ คำม่วง มีอาณาเขตกว้างขวาง จะปกครองดูแลไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอ สามชัยขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 โดยมีท้องที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน คือ ตำบล สำราญ ตำบลสำราญใต้ ตำบลหนองช้าง และ ตำบลคำสร้างเที่ยง

สามชัยแยกอันตราย   เป็นชื่อที่กล่าวขานกันตั้งแต่อดีต เป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิว นิตส์มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรง บริเวณสามแยกไปบ้านหนองกุงน้อยถนนสายบ้านโพน - อำเภอวังสามหมอ
ครั้งหนึ่งผู้ก่อการร้ายได้ดักซุ่มโจมตีและได้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ตำรวจ กับผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิตส์ ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ได้รับชัยชนะในการปะทะครั้งนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกสามแยกแห่งนี้เสียใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลจากสามแยกอันตราย เป็น สามแยกสามชัย เมื่อมีการตั้งกิ่งอำเภอ จึงเรียก ว่า สามชัย

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคนแรก คือ นายฉลอง อิ่มสุวรรณ และเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2539 จึงได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ว่าการโดยมี นาย ชวพงษ์ วัฒนสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประ ธานพิธีเปิดกิ่งอำเภอสามชัย ได้แยกเขตพื้นที่การปกครองจากอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตพื้นที่ 550.853 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล จำนวน 45 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 21,043 คน

1. ชัยสมรภูมิ     ซึ่งแต่เดิมนั้นในพื้นที่แห่งนี้มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาล กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปรากฎว่ากำลังของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งประกอบไปด้วยพลเรือน - ทหาร -ตำรวจ ได้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน
มากแต่ในที่สุดฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถเอาชนะฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ จากนั้นมากจึงได้ปกครอง พื้นที่โดยเอกภาพ จึงเรียกว่า ชัยที่ 1

2. ชัยภูมิ        เนื่องจากพื้นที่กิ่งอำเภอสามชัย เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเรียกว่าเป็นแผ่นดินทอง มีแม่ น้ำสายสำคัญ เช่น ลำน้ำปาว ลำน้ำพันชาด และห้วยต่าง ๆ หลายสายไหลมารวมกันเป็นเขื่อนลำน้ำปาว
ไหลหล่อเลี้ยงพื้นดิน ซึ่งเรียกดินดำน้ำชุ่ม พืชผลงอกงามดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยตามฤดูกาล ประกอบกับ พื้นที่ดังกล่าว มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น ภูพาน ซึ่งมีแมกไม้เขียวขจีทั่วพื้นที่ จึงเป็น ชัยที่ 2

3. ชัยราศรี       นื่องจากประชาชนในพื้นที่กิ่งอำเภอสามชัยรักความสงบ ขยันทำมาหากิน มีคุณธรรม และมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาล มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่แตกร้าว เป็นสง่ารา ศรีโดยทั่วกัน จึงเป็น ชัยที่3

เมื่อรวมความจึงได้ชื่อว่า "สามชัย" ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอสามชัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 กิ่งอำเภอสามชัย จึงได้ตั้งขึ้นแต่บัดนั้นมา

 

 

 

 

 

 

 

       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย หมู่.4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ โทรศัพท์ 043-818256
อีเมล์ samchai@doae.go.th

http://samchai.kalasin.doae.go.th/