+
head
 
 
 
 

 
 
เมืองกาฬสินธุ์ คำม่วง
นามน ท่าคันโท
กมลาไสย หนองกุงศรี
ร่องคำ สมเด็จ
กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง
เขาวง สามชัย
ยางตลาด นาคู
ห้วยเม็ก ดอนจาน
สหัสขันธ์ ฆ้องชัย
 
 
 
 
 
แสดงความยินดีกับคุณนิวัธชัย นะวะคำศรี
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หมู่ที่ 2 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลที่ 1 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนประจำปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมวลภาพ
เอกสารประกอบการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน
 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแคคตัส คุณไกรสิญจน์ หวังเลี้ยงกลาง
บ้านท่านาจาน หมู่ที่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
โทร. 064 880 9319
e-mail : krisin026@gmail.com
facebook : ต๊ะ ชาวไร่ - TK Garden https://www.facebook.com/KrisinKup/

เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนางศรีนวล บุญมา
บ้านท่านาจาน หมู่ที่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
โทร 093-5433314 และ 093-4703279

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่เนื้อแน่น หวาน หอม
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทานดิบก็อร่อย ทานสุกก็ชื่นใจ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556
รหัสรับรอง กษ 03-9001036354194125
รหัสแปลง 461501-0181-0064-0181
ผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF)
นิวัธชัยฟาร์ม / แปลงใหญ่มะม่วงหมู่9 ตำบลสำราญ
สนใจติดต่อ โทร.087-3613717 หรือ 098-1484920


พุทรานมสด Size พิเศษ
ผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF)
สวนพุทรา สวรรยา หมู่ 5 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
สนใจติดต่อ โทร.084-2243525


สวนทุเรียนบ้านหนองแซง (จำหน่ายทุเรียน และ สละ)
หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
สนใจติดต่อ โทร.083-4464770 หรือ 061-3861775 ออกดอกติดผล สั่งจองได้เลยค่ะ


ปุ๋ยมูลไส้เดือน
ได้จากอาหารของไส้เดือน คือ มูลวัว+แหนแดง
ผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF)
กกขามฟาร์ม สนใจติดต่อ โทร.087-9540118

 
     
 
 

นางสาวรัชนี  กุลศรี
เกษตรอำเภอสามชัย

 

 

 

 
 

แมลง...นักผสมเกสร
Young Smart Farmer (YSF) อำเภอสามชัย
เรียนรู้การเลี้ยงชันโรง จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรมะม่วงและพุทรา

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรร

ชันโรง หรือ ผึ้งจิ๋ว (Stingless bees) 
แมลงผสมเกสรตัวเล็กๆ จัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็ก
“ชันโรง” มีวิวัฒนาการสูงกว่าผึ้งป่าและผึ้งหึ่ง
นอกจากนี้ ชันโรงยังให้น้ำผึ้งอีกด้วย
เอกสารการเลี้ยงชันโรง

การวางไข่ของนางพญาชันโรง

 

 

เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด
ปลาส้มถอดก้าง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้"
"พริกภู" บ้านดานเม็ก รื่องราวของหมากพริกสด หมากพริกแห้ง แลกข้าว

 

บ้านคำเขื่อนแก้วเหนือ หมู่ที่ 16 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

 
 

 

       
             
       

เกษตรสามชัยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง)ติดตาม
ให้คำแนะนำการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรง)
ผ่านระบบ Zoom ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF)

(25/03/2022)
 

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการ
จากการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม
แปลงใหญ่ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต
มันสาปะหลัง รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตมันสาปะหลัง แก่สมาชิกแปลงใหญ่
มันสำปะหลังบ้านจาน

(25/03/2022)
             

นส.ปัทมา คำเสนาะ (YSF) วสช.กกขามฟาร์ม
นำผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนแท้100% ร่วมแสดง
และจำหน่ายในงานงานมหกรรมแสดงผลผลิต
ทางการเกษตรโครงการกาฬสินธุ์โมเดล

(24/03/2022)
 

ติดตามเยี่ยมเยียน ศพก.หลัก และแปลงใหญ่อ้อย
เพื่อให้คำแนะนาในการบริหารจัดการกลุ่ม
และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

(24/03/2022)
 

ติดตามพร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
ด้วย Application   Farmbook    
เพื่อลดขั้นตอนการเดินทาง และเพิ่มช่องทาง
ให้กับเกษตรกร

(24/03/2022)
 

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการ
จากการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วง
ส่งออกหนองแซง เรื่องการผลิตมะม่วงให้ได้
มาตรฐานGAP และเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

(24/03/2022)
             

จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่
เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ตามศักยภาพและความต้องการ
ของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงส่งออกหนองแซง
กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านจาน

(22/03/2022)
 

เกษตรสามชัย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรฯแก่สมาชิก
แปลงใหญ่อ้อยอำเภอสามชัย

(11/03/2022)
 
Young Smart Farmer (YSF) อำเภอสามชัย
รับมอบชันโรง(ครุภัณฑ์ยืม) จากศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรมะม่วงและพุทรา
(10/03/2022)
 

สำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกและพายุลูกเห็บ
ในพื้นที่ ต.สำราญ อ.สามชัย

(08/03/2022)
   
            ข่าวย้อนหลัง
       
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd