head
 
 
   
มีนาคม 2565

เกษตรสามชัยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง)ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรง) ผ่านระบบ Zoom ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) (25/03/2022)

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการจากการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง แก่สมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านจาน (25/03/2022)

ติดตามเยี่ยมเยียน ศพก.หลัก และแปลงใหญ่อ้อย เพื่อให้คำแนะนาในการบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (24/03/2022)

นส.ปัทมา คำเสนาะ (YSF) วสช.กกขามฟาร์มนำผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนแท้100% ร่วมแสดงและจำหน่ายในงานงานมหกรรมแสดงผลผลิตทางการเกษตรโครงการกาฬสินธุ์โมเดล (24/03/2022)

ติดตามพร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันด้วย Application   Farmbook เพื่อลดขั้นตอนการเดินทาง และเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกร (24/03/2022)

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออกหนองแซง เรื่องการผลิตมะม่วงให้ได้มาตรฐานGAP และเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (24/03/2022)
จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงส่งออกหนองแซงกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านจาน(22/03/2022)
เกษตรสามชัย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายบริการ เครื่องจักรกลการเกษตรฯแก่สมาชิก แปลงใหญ่อ้อยอำเภอสามชัย(11/03/2022)
มอบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.2)  แก่ วสช.ผู้ปลูกพริกบ้านดานเม็ก (11/03/2022)
งานวันสตรีสากล 2565 อำเภอสามชัย (10/03/2022)
Young Smart Farmer (YSF) อำเภอสามชัย รับมอบชันโรง(ครุภัณฑ์ยืม) จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง) เพื่อใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรมะม่วงและพุทรา (10/03/2022)
สำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกและพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ ต.สำราญ อ.สามชัย (08/03/2022)
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เพราะชำกล้าไม้ป่า ในพื้นที่ตำบลสำราญ (08/03/2022)
ประกวดผลการจัดนิทรรศการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปี 2565 อำเภอสามชัย (02/03/2022)
ส่งต่อสารชีวภัณฑ์และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 แก่เกษตรกร ต.คำสร้างเที่ยง (01/03/2022)
กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเกษตรอำเภอเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (28/02/2022)
นางสาวรัชนี กุลศร ีเกษตรอำเภอสามชัย รับมอบต้นกระท่อมจากโครงการผลิตและขยายต้นกระท่อมพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิก ศพก.ได้นำไปปลูก เพื่อใช้ประโยขน์ในครัวเรือน (24/02/2022)
นายปริวรรธก์ เนียมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 (24/02/2022)
นางสุดจรัส พันธ์กุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแซง ร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน สินค้าเกษตรแปรรูป ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ (24/02/2022)
นางสาวรัชนี กุลศรี เกษตรอำเภอสามชัย ต้อนรับ นายสันติภาพ โทนหงศ์สา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ประธานกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดอาชีพทำสวน ณ แปลงเกษตรกร นายนิวัธชัย นะวะคำศรี หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย (22/02/2022)
นางสาวอรนุช เกษุสัญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นอาชีพพืชไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร นายชัยยา พังฆะโส ณ หมู่ที่ 18 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย (22/02/2022)
นายสิทธิ์ งามผิวเหลือง ประธานอาสาสมัครเกษตรอำเภอสามชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ (22/02/2022)
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพุทรา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินต่ออายุใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอาหาร โดยให้คำแนะนำในการจดบันทึก และใช้สารชีวภัณฑ์ ณ บ้านจานหมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้า งอำเภอสามชัย (18/02/2022)
เยี่ยมเยือนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาหนองช้าง หมู่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย โดยนางสาวประกอบ ปัญจิต ประธานกลุ่ม นำเสนอผลงานการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ (18/02/2022)
เยี่ยมเยือนและมอบสารชีวภัณฑ์ให้กับ คุณพรณิภ าเดชบุรัมย์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบ้านหนองแซงตำบลสำราญ อำเภอสามชัย (15/02/2022)
นายสันติภาพ โทนหงศ์สา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอสามชัยพร้อมเยี่ยมเยือนกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลสำราญ (15/02/2022)
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัยเยี่ยมเยือนเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ปลูกพุทรา นางสาวสวรรยา สารจิต หมู่ 5 ต. หนองช้าง อ.สามชัย (11/02/2565)
นางสาวรัชนี กุลศรีเกษตร อำเภอสามชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/25651 ผ่านZoom (11/02/2565)
สถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อบรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ณศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย (10/02/2022)
นายฉัตรขัย สิทธิหาโคตร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรขอนแก่น (ผึ้ง) สำรวจและประเมินพื้นที่สำหรับการเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสร (09/02/2022)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามชัย (02/02/2022)
มอบสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรผู้ปลูกผัก หมู่ที่ 2 ต.คำสร้่งเที่ยง (02/02/2022)
มกราคม 2565
เกษตรสามชัย ร่วมกับศูนย์จักรกลร้อยเอ็ด นำสมาขิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอสามชัย ศึกษาดูงานตามโครงการสร้างเครือข่าย บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ฯ (26/01/2022)
มอบสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อลดการใช้ สารเคมในการป้องกันและกำจัดเชื้อรา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง (25/01/2022)
อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพ การผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐาน กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย ครั้งที่ 2 (25/01/2022)
เกษตรสามชัย ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ และสถาบันอาหาร อบรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร (กุ้ง) (24/01/2022)
  กลับหน้าหลัก
   
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd