head
 
 
คำสั่งอำเภอสามชัย ที่ 70/2565 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
คำสั่งอำเภอสามชัย ที่ 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งทีมเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ  
คำสั่งสำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.) ในวันทำการ  
ประกาศอำเภอสามชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ พ.ศ. 2565  

ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับตำบล พ.ศ. 2565

 
กลับหน้าหลัก
 
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd