head
 
 
 
 
 
เมืองกาฬสินธุ์ คำม่วง
นามน ท่าคันโท
กมลาไสย หนองกุงศรี
ร่องคำ สมเด็จ
กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง
เขาวง สามชัย
ยางตลาด นาคู
ห้วยเม็ก ดอนจาน
สหัสขันธ์ ฆ้องชัย

 

 

 

 

 

นางสาวรัชนี กุลศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 098-1026020
       
 
 
นายสมเจต หนูอ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 093-4239626
รับผิดชอบตำบล คำสร้างเที่ยงและหนองช้าง
  นายปรัชญา แสบงบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 097-2047149
รับผิดชอบตำบล สำราญ
นายปริวรรธก์ เนียมบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8668568
รับผิดชอบตำบล สำราญใต้
       
   
 
    นายจามร  แก้วไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 063-5322877
นายวุฒิไกร แก้วขอนยาง
พนักงานบริการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd